Frequently Asked Questions

Kreyòl ayisyen

Kèk kesyon ak tout repons yo sou pwogram Osceola Prosper.

Ki sa ki Osceola Prosper?
Osceola Prosper se yon kado enkwayab ke Osceola County Commissioners bay elèv ki gradye lekòl segondè nan Osceola nan lane 2022 an! Li kouvri ekolaj ak lòt depans lekòl (apre tout sibvansyon oswa bous yon etidyan resevwa) nan Valencia College oubyen nan Osceola Technical College (OTECH) pou gradyasyon yon etidyan oubyen pou fen etid li.

Ki sa pwogram Osceola Prosper peye?
Pwogram Osceola Prosper a peye pou ekolaj ak lòt depans lekòl (apre tout sibvansyon oswa bous etid yon etidyan resevwa) nan Valencia College oubyen Osceola Technical College (OTECH) pou gradyasyon yon etidyan oubyen pou fen etid li. Pwogram nan pa peye otomatikman pou liv oswa lòt depans nan kolèj la, men etidyan ki ka bay pwèv key yo gen bezwen finansye ka resevwa $500 anplis chak semès pou ede yo.

Kiyès ki kalifye pou pwogram Osceola Prosper?
Tout elèv ki gradye nan lekòl segondè nan Osceola County nan lane 2022 an kalifye pou Osceola Prosper!

Pa gen okenn lòt bagay yon elèv bezwen fè pou l kalifye pou Sceopla Prosper.

Anplis, Valencia College ap aksepte tout elèv ki gradye lekòl nan Osceola County nan lane 2022. Sèl sa yap bezwen fe se soumèt yon aplikasyon pou Valencia College.


Ki lekòl segondè k ap patisipe?
Tout elèv ki diplome nan lekòl segondè nan lane 2022 nan lekòl leta, lekòl charter, ak lekòl prive Osceola County ka patisipe, ak elèv ki gradye nan lane 2022 e se lakay yo te fè segondè (homeschool) epi ki konplete etid segondè yo kalifye tou.


Paran m te fè lekòl avè m lakay mwen, men mwen abite Osceola County. Èske mwen kalifye?
Wi. Osceola Prosper ouvri pou tout elèv lekòl leta, lekòl prive ak lekòl lakay nan Osceola County ki fè pati pwomosyon lekòl egondè ki gradye nan lane 2022 a.


Mwen se yon elèv ki enskri nan klas segondè epi nan kolèj an menm tan. Èske mwen kalifye?
Wi. Elèv Osceola ki nan 12yèm ane ki ap pran kou nan kolèj epi ki gradye lekòl segondè nan lane 2022 a, kalifye pou Osceola Prosper.


Mwen pa yon sitwayen ameriken - oubyen mwen se yon elèv ki pa gen papye oubyen yon elèv DACA. èske mwen kalifye?
Wi. Nou ta byen kontan wè w enskri nan pwogram nan.


Èske valè kòb fanmi mwen fè se sa ki konte pou m antre nan pwogram nan?
Non, pa gen okenn kondisyon pou valè kòb yon fanmi fè. Pwogram nan ouvri pou tout elèv ki gradye lekòl segondè nan Osceola County nan lane 2022.

Èske mwen bezwen gen yon mwayèn espesyal oswa rezilta egzamen tankou ACT/SAT pou m kalifye?
Non. Ou pa bezwen gen yon mwayèn espesyal oswa rezilta egzamen tankou SAT/ACT pou w kalifye. Ou sèlman bezwen gradye lekòl segondè nan Osceola County nan lane 2022 an pou w kalifye!


Si mwen gen bous Bright Futures, èske m ap toujou kalifye pou pwogram Osceola Prosper a?
Wi. Men sak pwal rive si w gen bous Bright Futures, oswa lòt kalite bous oswa èd finansye: Nap chèche konnen si genyen yon balans aprè ke bous ak èd finansye yo peye frè ekolaj la. Si genyen yon balans, pwogram Osceola Prosper la ap peye rès la. Anplis, si w ka demontre ke w gen bezwen finansye, pwogram Osceola Prosper ap bay yon prim $500 adisyonèl pou chak semès.


Si m kalifye pou èd finansye tankou Pell Grant, èske map toujou kalifye pou Osceola Prosper?
Wi, ou ka toujou kalifye pou Osceola Prosper menm si w kalifye pou èd finansye tankou Pell Grant: Nap tchecke pou n wè si genyen yon balans ant bous ak èd finansye ke w genyen ki peye frè ekolaj la. Si genyen yon balans, pwogram Osceola Prosper a ap peye l. Anplis, si w ka demontre ke w gen bezwen finansye, pwogram Osceola Prosper ap bay yon prim $500 adisyonèl chak semès.

Kòman mwen ka enskri pou Osceola Prosper?
Pa gen okenn demann apa pou Osceola Prosper. Si w gradye lekòl segondè nan lane 2022 nan Osceola County, sèlman swiv 2 etap sa yo pou w patisipe:

 • Enskri nan Valencia College oubyen nan Osceola Technical College, swiv tout etap enskripsyon lekòl sa yo, epi enskri pou omwen yon kou, oubyen pou yon pwogram Fòmasyon Konpetans Akselere, oubyen enskri nan yon Pwogram Teknik Osceola pou Ete 2022, Otòn 2022 oubyen Prentan 2023.
 • Ranpli fòmilè FAFSA* 2022-23 a (Fòmilè Gratis Demann Èd Federal pou Etidyan) anvan 15 jiyè 2022 (pou enskripsyon ann otòn), anvan 1ye desanm 2022 (pou enskripsyon prentan). Si w pa kalifye pou w ranpli FAFSA a akòz sitiyasyon imigrasyon oubyen lòt pwoblèm, w ap gen opsyon pou w di nou sa, epi n ap fè w konnen ki sa pou w fè annapre.

*FAFSA se yon fòmilè etidyan ranpli pou yo jwenn èd nan men leta federal ameriken an pou peye pou kolèj. Chak ane, gen plis pase 10 milyon elèv ki ranpli FAFSA a epi yo resevwa plis pase 100 milya dola nan men Depatman Edikasyon Etazini pou depans kolèj.


Mwen bezwen èd pou m ranpli FAFSA a ak demann nan. Ki kote mwen ka ale?
Pral gen atelye nan kanpis Valencia College ki Osceola, Poinciana, ak Lake Nona nan mwa k ap vini yo pou ede w ranpli Fòmilè Gratis Demann Èd Federal pou Etidyan (FAFSA a) ak enskripsyon pou admisyon an. Epi tou n ap planifye atelye nan lekòl segondè Osceola yo – veye pou plis enfòmasyon. Ou ka tcheke tout resous sou entènèt sa yo pou ede w ranpli FAFSA a. Epi tou nou tou pare pou n ede w, si w gen kesyon. Telefone nou nenpòt jou nan 407-582-1507 ant 8:00 a.m. jiska minui oubyen voye yon imèl ban nou nan osceolaprosper@valenciacollege.edu.


Mwen deja enskri nan Valencia College pou Otòn 2022 a. Èske m bezwen fè lòt bagay pou m kalifye?
Si ou deja enskri nan Valencia pou sezon otòn nan, ou pral sèlman bezwen:

 • Enskri pou omwen yon kou, oubyen yon pwogram Fòmasyon Konpetans Akselere, oubyen enskri nan yon Pwogram Teknik Osceola pou Ete 2022, Otòn 2022 oubyen Prentan 2023.
 • Ranpli fòmilè FAFSA* 2022-23 a (Fòmilè Gratis Demann èd Federal pou Etidyan) anvan 15 jiyè 2022 (pou enskripsyon ann otòn) oubyen anvan 1ye desanm 2022 (pou enskripsyon prentan). Si w pa kalifye pou w ranpli FAFSA a akòz sitiyasyon imigrasyon oswa lòt pwoblèm, w ap gen opsyon pou w di nou sa, epi n ap fè w konnen ki sa pou w fè annapre.

Met sou sa, men ki sa ou ka fè pou prepare w pou w gen siksè pandan premye semès ou nan kolèj.


Ki dat limit pou etidyan fè demann?
Nou ankouraje w enskri rapid dekwa pou w ka enskri nan pwogram ki pi byen koresponn ak bezwen w ak objektif ou. Dat limit pou chak pwogram yo varye selon semès la ak pwogram nan, men ou dwe enskri pou omwen yon kou, oubyen enskri nan yon Fòmasyon Konpetans Akselere oubyen enskri nan yon pwogram OTECH pou semès Prentan 2023 a pou pi ta pou w ka kalifye pou pwogram Osceola Prosper a.


Kouman pou mwen rete enskri nan Osceola Prosper?
Pou w kontinye kalifye pou pwogram Osceola Prosper a jiskaske w konplete pwogram nan (AA, AS, Sètifika Teknik, Fòmasyon Konpetans Akselere (AST) oubyen pwogram OTECH), w ap bezwen:

 • Ranpli yon FAFSA chak ane, pou nou ka detèmine si w kalifye pou sibvansyon federal oubyen pou bous detid.
 • Rete avèk menm elan an. Sa vle di konplete omwen 12 èdtan kredi pou chak ane akademik (ki vle di semès otòn, semès prentan ak semès ete). Sa pral pèmèt ou pwofite fini diplòm ou oswa pwogram nan pi vit posib. Pou yon pwogram Fòmasyon Konpetans Akselere oubyen yon pwogram OTECH, rete avèk menm elan an vle di pou w toujou prezan nan kou yo regilyèman epi pou w kontinye ap fè gran pwogrè jiskaske ou fini pwogram nan.
 • Toujou voye je sou mwayèn jeneral ou (GPA – Grade Point Average). Si GPA ou desann pi ba pase 2.0, nou pral kontakte w pou n ede w. Si GPA w pou chak semès pi ba pase 2.0 pou kat semès youn apre lòt, ou pap kalifye ankò pou pwogram Osceola Prosper a.
 • Rete nan kou ki obligatwa pou pwogram ou an. Osceola Prosper ap peye sèl ekolaj ak frè pou kou ki obligatwa pou pwogram diplòm oubyen pwogram sètifika ou te chwazi a.
 • Fè plan pou w fini nan Ete 2027. Sa a se dènye semès ou pral resevwa lajan Osceola Prosper pou ede w gen diplòm ou a, sètifika w la, oubyen fini pwogram fòmasyon ou a. Etidyan ki nan yon Fòmasyon Konpetans Akselere oubyen nan yon pwogram OTECH oblije fini pwogram nan nan tan yo bay pou kou a oubyen nan tan yo bay pou fini pwogram nan.

Ki pwogram nan Valencia College ki fè pati pwogram Osceola Prosper a?
Tout pwogram Valencia College ofri yo fè pati Osceola Prosper. Pa egzanp, tout pwogram tankou Associate in Science yo, Associate in Arts ak tout pwogram Technical Certificate yo, e wou ka etidye nan nenpòt Valencia College. Klike nan lyen say yo pou w ka jwen plis enfòmasyon:


Èke m ka pran kou nan nenpòt Valencia kanpous?
Absoliman! Valencia College gen 7 kanpous e senk Sant Fòmasyon Akselere. Klike la a pou w ka jwen yon ti kras sou chak youn.


Èske mwen dwe enskri nan yon pwogram diplòm 2 an pou m sa kalifye?
Non, pwogram Osceola Prosper a pral kore plizyè opsyon: nenpòt nan pwogram 2 an Valencia College yo (Associate of Arts, Associate of Science), Sètifika Teknik, oswa pwogram Fòmasyon Konpetans Akselere, oubyen pwogram fòmasyon teknik nan Osceola Technical College.


E si mwen pa konnen si mwen vle pran yon diplòm 2 an oubyen si mwen vle enskri pou fòmasyon teknik byen kout?
Pa gen pwoblèm ditou – epi nou pral ede w! Chak etidyan ki kalifye pou pwogram Osceola Prosper a ka enskri pou y al vizite yon kanpis Valencia, kote yon ekip Gid Osceola Prosper pral esplike w chwa diplòm ak sètifika ou va genyen. Kòm etidyan Osceola Prosper, ou pral resevwa sipò Gid Prosper ou (Prosper Coach) ki va ba w konsèy nan chwa karyè epi sa va ede w chwazi nan ki kou pou w enskri.

E si objektif mwen se pou m genyen yon diplòm bakaloreya nan Valencia?
Fantastik! Osceola Prosper ap bay ekolaj ak frè pou Associate of Arts, Associate of Sciences, oswa Technical Certificate pwogram. Epi yon antrenè pou Osceola Prosper ka ede w idantifye chemen kap pi bon pou w ale pou al fè yon diplòm bakaloreya.


Aprè frè ekolaj, ki lòt bagay pwogram Osceola Prosper a ofri?
Pwogram nan peye pou tout rès depans frè ekolaj ak frè lekòl aprè ou fin sèvi ak sibvansyon oswa bous etid. Sa vle di, lè ou ranpli FAFSA a, n ap verifye si w kalifye pou nenpòt sibvansyon bous etid èd Federal oswa bous Eta a. Aprè sa, pwogram Osceola Prosper a va peye sa k manke a.

Mete sou sa, si w ka bay prèv ou gen pwoblèm ekonomik toutbon, y ap ba w yon $500 an plis pa semès pandan ou enskri nan yon pwogram, y ap peye pou liv lekòl ou yo tou. Si se nan yon pwogram fòmasyon teknik rapid ou ye oswa yon pwogram OTECH, se yon sèl $500 y ap ba ou. Pou w kalifye pou kòb sa a, fò aplikasyon FAFSA w la ta montre fanmi pa ba w okenn lajan pou ede w peye lekòl ou. Si ou kalifye pou w ranpli FAFSA a, mande konseye pwogram Prosper la ede w si w panse ou kab kalifye pou w jwenn lajan sa a dapre sitiyasyon ekonomik ou.

Kado sa a se pou TOUT elèv ki gradye nan lekòl segondè (High School) an 2022 nan Osceola County, nan lekòl leta, nan lekòl leta sibvansyone, nan lekòl prive epi nan lekòl adomisil ki enskri nan Valencia College oubyen nan Osceola Technical College (oTech).


Anwetan ekolaj la, ki sa pwogram Osceola Prosper a peye?
Pwogram nan pral peye tout ekolaj ak frè ekolaj ki rete apre yo fin itilize tout sibvansyon ak bous detid. Ki vle di, lè w ranpli fòmilè FAFSA a, nou pral gade pou wè si w kalifye pou nenpòt lajan sibvansyon ak bous detid Eta a oswa sibvansyon ak bous detid federal. Apre sa, Osceola Prosper pral peye pou sa ki rete a.

Met sou sa, si w ka montre ou bezwen èd finans, ou va resevwa 500 dola chak semès ou enskri nan yon pwogram diplòm kolèj pou ede w avèk depans ou yo, tankou liv kou yo. Sizanka ou nan yon pwogram Fòmasyon Konpetans Akselere oubyen nan yon pwogram OTECH, se yon sèl fwa yo ka ba w 500 dola. Pou w kalifye, fò demann FAFSA ou a demontre fanmi ou pa ba w senk kòb pou yo ede w. Si w pa kalifye pou w ranpli fòmilè FAFSA a, pale ak Gid Prosper ou a pou l ede w si w panse ou ka byen kalifye pou prim nan dapre bezwen finans ou.


Kouman Valencia pral ede m reyisi?
Ou pral gen Gid Prosper pa w, kontak pèsonèl ou avèk kolèj la, avèk sèvis yo, e ou va genyen esperyans nan kanpis la an general. Gid Prosper ou a va gide w lè w pral chwazi ki pakou edikasyon w ap pran, l ap ede w chwazi nan ki kou pou w enskri, eksetera. Nou disponib nan telefòn epi nan imel tou. Telefone nou nenpòt jou nan 407-582-1507 ant 8:00 a.m. jiska minui oubyen voye yon imèl ban nou nan: osceolaprosper@valenciacollege.edu.

Epi tou, menm jan ak tout etidyan Valencia College, ou va gen aksè a tout yon seri èd tankou:

 • Leson prive anliy, leson an pèsòn epi sèvis pou ede w fè devwa kote w gen pou w ekri disètasyon
 • Konsèy pou ede w reyisi epi pou asire ou pran kou ou bezwen ki pou ede w gradye
 • Sèvis karyè ki pou ede w egzaminen diferan chwa ak pakou karyè ki genyen yo
 • Aksè a diferan sèvis konsèy, tankou sipò sante mantal gras a pwogram BayCare
 • Pwogram transpò Paw Pass, transpò Lynx gratis pou chak semès ou enskri nan kou
 • Aksè a pwogram manje Pooky’s Pantry, sèvis bank manje ki adispozisyon w gras a patenarya avèk òganizasyon Second Harvest

Kouman mwen kab prepare m pou m reyisi pandan premye semès mwen nan kolèj?

Valencia College pral ofri anpil aktivite ak atelye pou etidyan Prosper yo pandan ete a. Rete alekout pou plis ransèyman sou sit wèb sa a, epi kou w fè demann ou nan imel. Gid Prosper ou a va pale w tou de opòtinite ki genyen pou w fè konesans avèk etidyan ki va kondisip ou avèk moun ki va pwofesè w, epi li va pale w de opòtinite pou w antre an kontak avèk kolèj la – tankou pou w al vizite kanpis yo.

Kòmanse tcheke ki kalite etid ou kab fè

Si ou pa sèten ou vle al nan yon pwogram 2 an pou gen yon diplòm 2 an oubyen ou pa enterese pran yon fòmasyon teknik rapid, sèvi ak lyen sa yo pou w wè ki lòt opsyon ou kab genyen:

Apre sa , lè w rankontre ak reprezantan ki pral ede w suiv pwogram Prosper a, w ap kab poze kèk lòt kesyon pi detaye.

Made possible by
Osceola County School District
Frequently Asked Questions

For More Information

407-582-1507

8:00 a.m. - Midnight Daily